Dziś jest:  Czwartek, 20.01.2022
 
 
 
     
Aktualnosci
Nasz Oddział
Dokumenty
Galeria
Linki
Kontakt
  :: Aktualności ::  
  Pytania do Minister Edukacji Narodowej
 

ZPE/075/22/16
Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r.

 

Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
W a r s z a w a


Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej założeniami licznych zmian w systemie polskiej edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zaniepokojenie środowiska zarówno ich skalą, jak i kierunkiem - wprost przeciwnym do wszystkich działań doskonalących system czynionych na przestrzeni wielu ostatnich lat nie tylko przez władze oświatowe, ale przede wszystkim praktyków - nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. Jesteśmy przeciwni całkowitemu burzeniu tego dorobku.

W odniesieniu do proponowanych zmian zwracamy uwagę, że warunkiem ich poprawnej oceny jest przedstawienie (już na obecnym etapie) ich konsekwencji we wszystkich obszarach działalności szkoły na poszczególnych poziomach kształcenia.

Naszym zdaniem, niezbędne jest zatem uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pozwolą doprecyzować przedstawione przez Ministerstwo zamierzenia i właściwie rozpoznać ich praktyczne skutki. Chcemy również poznać stanowisko MEN wobec innych poważnych problemów środowiska oświatowego - dotychczas przez rządzących nierozwiązanych.

 1. Czy proponowane zmiany rozszerzające katalog zadań realizowanych w szkole stanowią gwarancję zatrudnienia  dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy, czy będą prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy? Jakie przepisy szczególne projektowane są w celu zagwarantowania trwałości stosunku pracy wszystkich nauczycieli przekształcanych szkół?
 1. Na  podstawie jakich przepisów prawnych będą zatrudniani tzw. „wędrujący specjaliści”? Czy będą  mieć status nauczyciela?
 1. Czy zmiana ustroju szkolnego spowoduje wymianę kadry kierowniczej?
 1. Czy zmiana typów szkół nie spowoduje utraty uprawnień do zajmowania stanowisk nauczycielskich przez obecnie zatrudnionych?
 1. Dlaczego udział w wolontariacie powinien być kryterium oceny pracy nauczyciela?
 1. Czy zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii odbędzie się kosztem innych przedmiotów, czy też spowoduje dodatkowe obciążenie godzinowe ucznia? Jaki będzie kierunek zmian w ramowych planach nauczania?
 1. Czy w szkole powszechnej obowiązkowy będzie drugi język obcy?
 1. Skoro kierunek pracy wychowawczej szkoły wyznacza program wychowawczy i szkolny program profilaktyki uwarunkowane diagnozą problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych, jaki cel i znaczenie praktyczne będzie miało przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy?
 1. Jaki jest cel działania na terenie jednej placówki Rady Szkoły, Szkolnej Rady Wolontariatu, Rady Rodziców (niektórych z własnym statutem) - wspierający czy kontrolny i oceniający?
 1. Jakie wskaźniki będą decydowały o naliczeniu wysokości subwencji oświatowej dla szkół kształcących w zawodach deficytowych i nadpodażowych?  
 1. Czy planowany jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli w ujęciu perspektywicznym? Czy, i w jakiej wysokości, przewidywana jest podwyżka płac nauczycieli w roku 2017, zwłaszcza w kontekście zamierzonego zwiększenia realizowanych przez nich zadań?
 1. Czy możliwe będzie prowadzenie edukacji uczniów klas V-VIII (poziom gimnazjalny) w odrębnej formie organizacyjnej, w tym także przez podmiot inny niż JST?
 1. Czy rząd zamierza doprowadzić do zmian legislacyjnych uniemożliwiających stosowaną dziś praktykę prowadzenia szkół publicznych przez podmioty prywatne? 
 1. Jakie będą szacunkowe koszty zmian w edukacji?
 1. Na podstawie jakich badań edukacyjnych resort edukacji przeprowadził analizę funkcjonowania obecnego systemu oświaty w Polsce?
 1. Kiedy partnerzy społeczni otrzymają do konsultacji założenia planowanych zmian w postaci  projektów aktów prawnych i jakim czasem będą dysponowali na ich konsultację w swoich środowiskach?

Oczekujemy na pilne udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

źródło: www.znp.edu.pl 

   
zobacz wszystkie »
 
  © 2007
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach